9 comments on “Hạc San – Sét Đánh Ngang Trời [Lightning in the Sky]

  1. Pingback: Hạc San – Ai Oán [Plaintive] | Bap Xao

  2. Pingback: Hạc San – Tiếng Đàn Hàm Oan [Music of Adversity] | Bap Xao

  3. Pingback: Hạc San feat. Panda Keyboardist- Sét Đánh Ngang Trời [Lightning in the Sky] | Bap Xao

  4. Pingback: Hạc San – Tiều Phu [Woodman] | Bap Xao

  5. Pingback: Hạc San – Tái Sinh [Rebirth] | Bap Xao

  6. Pingback: Hạc San – Dưới Đáy Trần Gian [Bottom of The Underworld] | Bap Xao

  7. Pingback: Hạc San – Hoang Tàn [Devastation] | Bap Xao

  8. Pingback: Hạc San – Mũi Tên Đen [Black Arrow] | Bap Xao

  9. Pingback: Hạc San – Hỗn Mang [Chaos] | Bap Xao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s